Baby mobil CLUB- Logo
Zarejestruj się
Odbierz kartę stałego klienta
CLUB CARD

REGULAMIN PROGRAMU Baby mobil CLUB


$ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady programu Baby mobil CLUB oferowanego Klientom przez JBS Media z siedzibą Krzeczyn Wielki 11a 59-311 Lubin NIP 692-210-20-02 tel. kontaktowy 784 505 784, 784 644 784 (opłata jak za połączenie standardowe- wg. cennika właściwego operatora)
 2. Z programu Baby mobil CLUB może korzystać każda osoba fizyczna.
 3. Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za świadczenie programu Baby mobil CLUB.

$ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU Baby mobil CLUB

 1. Program Baby mobil CLUB świadczony jest na żądanie Uczestnika po wypełnieniu ankiety osobowej dostępnej w sklepach stacjonarnych Baby mobil lub na stronie www.babymobil.pl/club
 2. Akceptując warunki niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez Uczestnika swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów elektronicznych, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Organizatora i partnerów Organizatora, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług elektronicznych ( Dz. U. Nr144, poz. 1204 )
 3. Warunkiem przystąpienia do programu Baby mobil CLUB jest dobrowolne podanie danych osobowych Uczestnika w tym swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e mail, datę urodzenia Uczestnika oraz planowany termin porodu ( jeśli informacja ta dotyczy Uczestnika )
 4. Korzystanie z programu Baby mobil CLUB możliwe jest jedynie po przekazaniu wszystkich powyższych danych oraz po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.
 5. Wyrażenie zgody na korzystanie z programu oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, otrzymywanie informacji handlowych odbywa się podczas rejestracji Uczestnika w sklepach stacjonarnych Baby mobil lub w udostępnionej zakładce na portalu Organizatora poprzesz stronę www.babymobil.pl/club
 6. Program Baby mobil CLUB świadczony jest przez czas nieoznaczony.
 7. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania Organizatorowi wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych do rejestracji danych Uczestnika,
  2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych przez Uczestnika ( możliwość logowania się na stronie www.babymobil/club ),
  3. korzystania z usług, promocji oferowanych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich.

$ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Baby mobil CLUB.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usług Baby mobil CLUB.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia oraz zapomnienia. (możliwość logowania się na stronie www.babymobil.pl/club )
 4. Uczestnik może zgłaszać zastrzeżenia związane z programem Baby mobil CLUB wyłącznie w formie przesyłania uwag na adres e mail biuro@babymobil.pl
 5. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzymuje kartę stałego Klienta Baby mobil - CLUB CARD ( w przypadku rejestracji w sklepie stacjonarnym) lub na podany przy rejestracji numer telefonu link do elektronicznej karty stałego Klienta Baby mobil CLUB CARD ( w przypadku rejestracji on-line)

$ 4 KORZYŚCI POSIADACZA KARTY CLUB CARD, UCZESTNIKA PROGRAMU Baby mobil CLUB

 1. Zarejestrowany Uczestnik w ramach programu Baby mobil CLUB ma prawo do zakupu towarów w sklepach Baby mobil obniżonych o rabat w wysokości 5% *udzielanym od regularnej ceny umieszczonej na produkcie lub w cennikach detalicznych dostępnych w sklepach Baby mobil.
 2. Rabatowi temu nie podlegają produkty z działu wózki dziecięce wielofunkcyjne oraz wszystkie produkty objęte promocją czasową, stałą, oznaczone jako wyprzedaż, produkty objęte inną akcją rabatową, promocyjną. Szczegółowe i aktualne informacje o produktach nie podlegających rabatowi z tytułu uczestnictwa w programie Baby mobil CLUB każdorazowo na prośbę Klienta, Uczestnika programu uzyskać można u sprzedawcy w sklepach Baby mobil.
 3. Rabat ten jest odliczany podczas płatności za dane produkty obniżając ich cenę o 5%* wartości zakupionych produktów (podlegających rabatowi, nie wymienionych powyżej )
 4. Uczestnik chcący otrzymać przyznany mu rabat zobowiązany jest do okazania karty CLUB CARD lub karty elektronicznej CLUB CARD sprzedawcy przed przystąpieniem przez sprzedawcę do kasowania kupowanych produktów.
 5. Rabaty nie mogą być udzielane po zakończeniu transakcji zakupu.
 6. Nowy Uczestnik po dokonaniu rejestracji po raz pierwszy w ramach promocji otrzymuje jednorazowy Bon rabatowy o wartości 50 zł ** zapisany na koncie Uczestnika.
 7. Bon ten uprawnia Uczestnika do dokonania zakupu z obniżeniem ceny regularnej umieszczonej na produkcie lub w cennikach detalicznych w sklepach Baby mobil o wartość 50 zł** produktów z działu wózki dziecięce wielofunkcyjne, wózki dziecięce spacerowe, foteliki samochodowe wszystkich grup wiekowych i wagowych.
 8. Obniżeniu o wartość otrzymanego Bonu rabatowego nie podlegają wszystkie produkty objęte promocja czasową, stałą, oznaczone jako wyprzedaż produkty objęte inną akcją rabatową, promocyjną. Szczegółowe i aktualne informację o produktach nie podlegających rabatowi z tytułu uczestnictwa w programie Baby mobil CLUB każdorazowo na prośbę Klienta, Uczestnika programu uzyskać można u sprzedawcy w sklepach Baby mobil.
 9. Bon rabatowy może zostać wykorzystany przez Uczestnika wyłącznie wtedy gdy wartość dokonywanych jednorazowo zakupów z w/w grup towarowych wynosi co najmniej 499zł.
 10. Bon towarowy rozliczany jest podczas płatności za dane produkty obniżając ich cenę o 50zł ** od wartości zakupionych produktów ( podlegających rabatowi )
 11. O chęci zrealizowania Bonu rabatowego dla danej transakcji Uczestnik musi poinformować sprzedawcę przed przystąpieniem do kasowania kupowanych produktów.
 12. Bon rabatowy nie może być rozliczony po zakończeniu transakcji zakupu.
 13. Bon rabatowy jest jednorazowy, ważny przez okres 60 dni od daty rejestracji Uczestnika w programie Baby mobil CLUB. Termin ważności bonu nie podlega wydłużeniu.
 14. Karty rabatowe CLUB CARD, przyznane na nich rabaty oraz bony rabatowe nie łączą się, rabaty i bony nie mogą być sumowane.
 15. Jedna osoba może występować jako jeden Uczestnik i może posiadać nie więcej niż jedno konto w programie Baby mobil CLUB i maksymalnie jedną kartę CLUB CARD.
 16. Udział w programie oraz w dostępnych w nim promocjach jest dobrowolny i bezpłatny.

$ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Uczestnik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z programu Baby mobil CLUB poprzez przesłanie tej informacji na adres e mail biuro@babymobil.pl (prośba o rezygnację z usługi wraz z danymi podanymi przy rejestracji)
 2. Organizator ma prawo dokonać zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji, wymagań technicznych wskazanych w niniejszym regulaminie)
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, promocji lub wycofanie przez Organizatora istniejących promocji, dotychczasowych funkcjonalności lub innych usług objętych niniejszym regulaminem.
 3. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, warunkach promocji , Organizator udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez publikację pod adresem www.babymobil.pl/club/regulamin oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika podczas rejestracji do programu Baby mobil CLUB.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny również pod adresem www.babymobil.pl/club/regulamin i obowiązuje od dnia 20.04.2018r.